23.புண்னகை பூ

நாம் நின்று
பேசிய இடதில்தேன் குடிக்க
வண்டுகள்
வட்டமிட்டன

நீ சிந்திய
புண்னகை
பூக்களில்..


To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
You may enter either the first Tamil word or the second English word. But Do not enter both.
Anti-Spam Image

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

WordPress › Error

Sorry, you are not allowed to access this page.