39.காகித கருவறைகள்

சிலருக்கு சில
உறுப்புக்கள்
தேவையற்றது –
ஆறாம் விரல்போல்!
எனக்கு
கருவறை…
எனக்கும்
பாஞ்சாலிக்கும்
வித்தியாசம்
உண்டெண்றால்
அவள் பத்தினி
நான் ?????
வினாக்குறிகள்
மட்டுமே
விடையாய்
முளைக்கின்றன!
என்
கருவறையை
காகிதமாய் கசக்கியதில்
உனக்கும் பங்குண்டு
என்னவனே!
சாட்சி
என்(?) குழந்தை!


To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
You may enter either the first Tamil word or the second English word. But Do not enter both.
Anti-Spam Image

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

WordPress › Error

Sorry, you are not allowed to access this page.