92.காதல் சொல்ல வந்தேன்

நீ
என்ன நிரங்களின்
மகளா?
நீ அரைந்த
என் கனனத்தில்
உன் கை வண்ணம்.


To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
You may enter either the first Tamil word or the second English word. But Do not enter both.
Anti-Spam Image

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

WordPress › Error

Sorry, you are not allowed to access this page.