96.போர் (phoor)

எப்படி
மூண்டது நமக்குள்
போர்,

வெற்றி
தோல்வியின்றி
ஆசை எண்ணங்களை
சிந்திக்கொண்டிருக்கின்றோம்

முடித்துவிட
மனமில்லாமல்

எப்பொழுதும்!


To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
You may enter either the first Tamil word or the second English word. But Do not enter both.
Anti-Spam Image

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

WordPress › Error

Sorry, you are not allowed to access this page.