107.மன வானொலி!

உன் கண்கள் என்ன
பன்பலைவரிசையா?

எப்போதும்
ஏதோ ஒன்றினை

என்
மன வானொலி

இதயத்தில்
ஓயாமல்  ஒளிபரப்பிக்கொண்டிருக்கின்றது!
உன் நினைவுகளை!


To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
You may enter either the first Tamil word or the second English word. But Do not enter both.
Anti-Spam Image

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

WordPress › Error

Sorry, you are not allowed to access this page.