சண்டைக்காரியே!

*
சற்றுமுன் நிலவரம்
காதல் அலைகளை கடந்து
கரையை கடந்தது

உன் கண்கடலில் இருந்து.
என் மனக்கரைக்கு.

*
நான் தொலைய மறுத்த
அனைத்து தருணங்களையும்
உன் கண்கள் கொண்டு
துளைத்தெடுக்கின்றாய் நீ,

உன்னுள்
தொலைந்துப் போவேனோ
என்று என்னுள் ஒழிந்து
கொள்கிறது என் காதல்.

*
சண்டைக்காரியே!
பேசாதா உன்
இதழ்களும்
பேசுகின்ற கண்களும்

எனை தாக்கும்
ஆயுதங்கள்

காதல் நிலையத்தில்
வழக்குத் தொடுத்தேன்

அதற்கு தண்டனையாக
நீ அளிக்க வேண்டும்
என்க்கு 143 முத்தங்கள்.


To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
You may enter either the first Tamil word or the second English word. But Do not enter both.
Anti-Spam Image

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

WordPress › Error

Sorry, you are not allowed to access this page.