நீயில்லாத வெறுமை


விட்டு பிரியும்போதெல்லாம்
ஏனடி?
என் சிறகுகளை
திருடிக்கொள்கின்றாய்
நீ,

உன் வானத்தை
என்னிடம் தந்துவிட்டு!


To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
You may enter either the first Tamil word or the second English word. But Do not enter both.
Anti-Spam Image

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

WordPress › Error

Sorry, you are not allowed to access this page.