நீயென்றாகிப்போன நான்


உன்னை எங்கும்
சுமந்தே செல்கின்றேன்
கூட்டை தவிற்த்து
வாழ முடியாத
நத்தையினைப் போல

என்தன் செயல்களில்
உன்தன் சாயலை
தவிர்க்க முடியாமையும்
பாதையெங்கும் சுவடை
விட்டுச் செல்லும்
நத்தையினை போலத்தான்

நீயென்றாகிப்போன நான்
சுமந்துத் திறிகின்றேன்.

  1. rajkumar’s avatar

    very nice.. & really superb’!

  2. Poornima Thottaryaswamy’s avatar

    Its very nice kanna!


To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
You may enter either the first Tamil word or the second English word. But Do not enter both.
Anti-Spam Image

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

WordPress › Error

Sorry, you are not allowed to access this page.