நகங்களின் இடுக்கினில்

நீ தவறுகள் செய்யும்
பொழுதுகளிலெல்லாம்

எப்போதும் போல
இன்றும் மறந்து

என்னை உன் எச்சிலால்
நனைத்துவிட்டாய்

உன் நகங்களின்
இடுக்கினில்
வாழ்ந்துக் கிடப்பதுதான்
எவ்வளவு சுகம்.


To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
You may enter either the first Tamil word or the second English word. But Do not enter both.
Anti-Spam Image

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

WordPress › Error

Sorry, you are not allowed to access this page.