தேவதையே
உன் கால்கள்
விட்டு சென்ற
கடற்கறை சுவடுகளை,
மணலைவிடுத்து நான்
கைகளில் சேகரித்துக்கொண்டிருக்கின்றேன்!

எப்போதும் உன்னை
ஞாபகப்படுத்தும்
வைரமணிகள் கிடைத்த
சந்தோசத்தில்!

  1. geetha’s avatar

    very nice

  2. V.loganayaki’s avatar

    this kavithai was so nice i like it very much contiue this work.all the best for your future .


To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
You may enter either the first Tamil word or the second English word. But Do not enter both.
Anti-Spam Image

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

WordPress › Error

Sorry, you are not allowed to access this page.