நீர்க்குமிழி

 

எந்த திசையிலிருந்து
பார்த்தாலும்
உன்னையே
ஞாபகப்படுத்துகின்றன

மண்னில் கறையும்முன்
என் நெஞ்சம் கொண்ட
ஆசையினைப் போல

தண்டினில் தொங்கிய
நீர்க்குமிழ்கள்


To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
You may enter either the first Tamil word or the second English word. But Do not enter both.
Anti-Spam Image

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

WordPress › Error

Sorry, you are not allowed to access this page.