பொக்கிஷ‌ம்

நான் எழுதி அனுப்பிய
உன் நினைவுக‌ள்
வ‌ந்த‌டைய‌ நாட்க‌ள்
ப‌ல‌ ஆனாலும்
உன்னை அ‌டைந்து
என்னை நிஜ‌மாக்கி த‌ரும்
உன்னிட‌ம் என்றே

இன்றும் எழுதிம‌டிக்கின்றேன்
பொக்கிஷ‌த்தை!

Tags:

  1. நல்ல பொக்கிஷம் தான்.

  2. Soni’s avatar

    It is very nice!

  3. gunasekaran’s avatar

    padam parthapa yenakum niraya thonuchu it is fentasti lines sir thank you

  4. Divya’s avatar

    Nice,Its touching the heart na….


To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
You may enter either the first Tamil word or the second English word. But Do not enter both.
Anti-Spam Image

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

WordPress › Error

Sorry, you are not allowed to access this page.