கவிதை..
அதுதான்அவள் பலகீனம்.

அதுதான்
அவள் நாடி நரம்புகளின்
உயிர்த்துடிப்பு.

அதனால்தான்
அவ‌ள் அருகாமையில்
எப்போதும்
உயிர்த்துடிப்புடன் நான்.

Tags: ,


To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
You may enter either the first Tamil word or the second English word. But Do not enter both.
Anti-Spam Image

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

WordPress › Error

Sorry, you are not allowed to access this page.