முத்த‌க் காடு

த‌னித்த‌னி
வர்ணமாய்ப் பிரித்து
உத‌ட்டில் கரைத்து
உயிரை வ‌ரைந்த‌
ஓவியம் இது
உட‌ல் காடெங்கும் முத்த‌ம்.

Tags:


To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
You may enter either the first Tamil word or the second English word. But Do not enter both.
Anti-Spam Image

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

WordPress › Error

Sorry, you are not allowed to access this page.