காத‌ல்

You are currently browsing articles tagged காத‌ல்.

உனக்காக
வானத்தை
வசப்படுத்த மாட்டேன்

உன் விழிப் பெண்
கண்ணீர் கற்பிழக்காமல்
பார்த்துக் கொள்வேன்

நட்சத்திரங்களால்
ஜரிகை நெய்ய மாட்டேன

என் சுவாசச் சுவரெங்கும்
சித்திரமாய் உன்னை
சித்தரிப்பேன்

வானவில்லின்
வண்ணங்கொண்டு
உனக்கு சேலை
செய்ய மாட்டேன்

உன் வாலிபம்
வானவில் காண
சாரல் மழையாயிருப்பேன்

மேகத்தால்
உனக்கொரு
மெத்தையிட மாட்டேன்

மழை மேகமாய்
உனை நனைத்து
பெண் வாசனை
நுகர்வேன்

உன் உடல் மட்டும் அணைக்காது
உயிரையும் சேர்த்தணைப்பேன்

அவிழ்க்கும்போது மட்டுமில்லாமல்
நீ அணியும் போதும்
அருகிலிருப்பேன்.

ச‌ம்ம‌த‌மா அன்பே!!

பெய்யென‌ பெய்யும் ம‌ழை

Tags: ,

என்னால்
எதுவும் முடியாது!
நீ என்றான‌
நான் என்ப‌தில்!
உன்னை நேசிப்ப‌தைவிட‌!!!

Tags: ,

proposal_1

க‌ட‌ற்க‌ரை ம‌ண‌ல்
அந்தி வான‌ம்
ஏங்கும் அலை
ஒழிந்த‌ சூரிய‌ன்
நீ
நான்
காத‌ல்!!!

பின் க‌விதைக‌ளாய்
என்ன‌ சொல்வ‌து
நீ நான் நாம் என்ற‌
காத‌லை த‌விற‌!!!

Tags:

ஆயிர‌ம் முறை சொன்னாலும்
அறிவே இல்லை உன‌க்கு என்று
முத்த‌மிடுகையிலெல்லாம்
யுத்த‌மிடுகின்றாய் என்னோடு

ச‌ளைக்காம‌ல் எச்சிலை அழித்து
ச‌த்த‌மில்லாம‌ல் இப்போதாவ‌திடு என்று
உன் க‌ன்ன‌ம் காட்டுகின்றாய்

இம்சையே!
ச‌த்த‌திற்காக‌ யுத்த‌மிடுகிறாயா?
முத்த‌திற்காக‌ ச‌த்த‌மிடுகிறாயா?

Tags: ,

வ‌ச‌ப்ப‌டாத எழுத்துக்க‌ளுக்கிடையில்
வாசித்த‌ வார்த்தைக‌ள் ந‌ம‌க்கான‌
இடைவெளியை அனைத்துக்கொண்ட‌து

என‌க்கு நான் எழுதி அனுப்புவ‌தும்
உன‌க்காக‌ நீ எழுதிக் கொண்ட‌தும்
எழுத்துக‌ளை தாண்டி மெய்யும் உயிரும்
இனைந்த‌ த‌ருண‌ங்க‌ளில் வாழ்ந்த‌
வாழ்கையின் நினைவ‌லைக‌ள்
இன்ன‌முன் தபால் பெட்டியுள்!

நான் எழுதிய‌ மெய்யும்
நீ எழுதிய‌ உயிரும்
ஏதோ ஒரு அஞ்ச‌ல் நிலைய‌த்தில்
ச‌ந்தித்து, என்னையும் உன்னையும்
ந‌ல‌ம் விசாரித்த‌ நிக‌ழ்வை நான்
ப‌டித்த‌ உன் க‌டித‌ம் சொல்லிய‌து.

அன்பே தெரியுமா உன‌க்கு!
உன் க‌டித‌ம் என் க‌டித‌த்தின்மேல்
ச‌ந்தித்த‌ நொடியில்
காத‌ல் வ‌ச‌ப்ப‌ட்ட‌தாம்,

உன‌க்க‌னுப்பிய‌ க‌டித‌த்தின்்
ந‌க‌ல் கேட்டு காத்துக்கிட‌க்கின்ற‌து
இங்கு!

என் பொக்கிஷ‌க்குவிய‌லுக்கு
செல்ல‌ ம‌றுத்து!

Tags: ,

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

WordPress › Error

Sorry, you are not allowed to access this page.