பலகீனம்

You are currently browsing articles tagged பலகீனம்.

கவிதை..
அதுதான்அவள் பலகீனம்.

அதுதான்
அவள் நாடி நரம்புகளின்
உயிர்த்துடிப்பு.

அதனால்தான்
அவ‌ள் அருகாமையில்
எப்போதும்
உயிர்த்துடிப்புடன் நான்.

Tags: ,

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

WordPress › Error

Sorry, you are not allowed to access this page.