பொக்கிஷ‌ம்

You are currently browsing articles tagged பொக்கிஷ‌ம்.

நான் எழுதி அனுப்பிய
உன் நினைவுக‌ள்
வ‌ந்த‌டைய‌ நாட்க‌ள்
ப‌ல‌ ஆனாலும்
உன்னை அ‌டைந்து
என்னை நிஜ‌மாக்கி த‌ரும்
உன்னிட‌ம் என்றே

இன்றும் எழுதிம‌டிக்கின்றேன்
பொக்கிஷ‌த்தை!

Tags:

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

WordPress › Error

Sorry, you are not allowed to access this page.