முத்த‌க் காடு

You are currently browsing articles tagged முத்த‌க் காடு.

த‌னித்த‌னி
வர்ணமாய்ப் பிரித்து
உத‌ட்டில் கரைத்து
உயிரை வ‌ரைந்த‌
ஓவியம் இது
உட‌ல் காடெங்கும் முத்த‌ம்.

Tags:

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

WordPress › Error

Sorry, you are not allowed to access this page.