ரோஜா

You are currently browsing articles tagged ரோஜா.

நீ விட்டு சென்ற
நினைவுகளை
என் வீட்டு
ரோஜா செயிடிடம்
தினம் பகிந்துக்கொண்டேன்

பூக்களுக்கும்
ஆசைப் பிறந்தது
உனை காண
தினம் பூக்கவேண்டும் என்று.

இப்போது
தினம் என் சோலையில்
பூக்கள்…

Tags: ,

 * உன் இமைக‌ளை
சிற‌க‌டித்து நீ சிரிக்கும் போதேல்லாம்
பூமிக்கும் வானுக்கும் ம‌த்தியில்
வாழ்ந்துவிடுகின்ற‌து
என‌து உயிர்.

* இத‌ழ்குவித்து காத்துகிட‌க்கின்ற‌து
என் தோட்ட‌த்தில் ரோஜா செடிக‌ள்
எப்போத‌டி உன் இத‌ழ்குவித்து
முத்த‌மிட்டு, இத‌ழ்பிரிக்க‌ச் செய்வாய்
ரோஜாக்க‌ளை!.

* நான் இமைக்காம‌ல்
பார்க்க‌ துடிப்ப‌து
நீ இமைப்ப்‌தைத்தான்.

Tags: , ,

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

WordPress › Error

Sorry, you are not allowed to access this page.